Image Thunderbird Successor
SỬ DỤNG CHO GÀ GIỐNG SẢN LƯỢNG TRỨNG TỐI ĐA KHẢ NĂNG NỞ TỐT HƠN
Image Thunderbird Baby Stag Booster
SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 0-1 THÁNG NGĂN NGỪA BỆNH CẦU TRÙNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT TỐI ĐA
Image Stag Developer
SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 1-3 THÁNG PHÁT TRIỂN CƠ BẮP TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
Image Stag Developer 4+
DÀNH CHO GIAI ĐOẠN THẢ VƯỜN 4 - 8 Tháng PHÁT TRIỂN CƠ BẮP , KHUNG XƯƠNG , LÔNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
Image Thunderbird Enertone
DÙNG CHO GIAI ĐOẠN NUÔI DƯỠNG TĂNG SỨC MẠNH CƠ BẮP GIẢM MỠ PHÁT TRIỂN LÔNG
Image Thunderbird Platinum
DÀNH CHO GIAI ĐOẠN BIỆT DƯỠNG TĂNG SỨC MẠNH VÀ ĐỘ BỀN HỒI SỨC NHANH & GIẢM NGUY CƠ CHẤN THƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN CĂNG THẲNG
Image Ngũ Cốc Biệt Dưỡng
DÀNH CHO GIAI ĐOẠN BIỆT DƯỠNG - CƠ BẮP - SỨC MẠNH CHO CHIẾN KÊ

Thể loại