Image

Gà Thay Lông

Mặc dù quá trình thay lông diễn ra hoàn toàn tự nhiên chúng ta vẫn có thể giúp cho quá trình này diễn ra nhanh hơn và giúp cho lông phát triển tốt , bóng đẹp hơn .<p><br></p>