Image

Thunderbird Baby Stag Booster

SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 0-1 THÁNG NGĂN NGỪA BỆNH CẦU TRÙNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT TỐI ĐA